Waar

Het project vindt plaats in het oostelijke deel van het Huay Nam Dang National Park in Noord-Thailand. Dit park heeft een oppervlakte van 1.300 vierkante kilometer en strekt zich in noordwestelijke richting uit van Chiang Mai uit tot de Birmese grens.

Probleemstelling

De laatste drie jaar is er in het gebied steeds meer sprake van natuurvernietiging. Deze natuurvernietiging is het werk van lokale stammen die de prachtige bossen kappen en platbranden ten behoeve van de landbouw in het regenseizoen. Na enkele jaren is deze grond ongeschikt voor goede oogsten. Wat overblijft zijn kale berghellingen waarop de natuur zich niet meer zal herstellen. De lokale bevolking heeft te weinig kennis van de gevolgen van natuurvernietiging. Bovendien hebben ze weinig andere kansen en dus geen keus.

Nota bene: ontbossing veroorzaakt 15% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en is een belangrijke oorzaak voor de klimaatverandering. Ontbossing staat als tweede op de lijst voor veroorzakers van CO²-uitstoot, vlak onder de uitstoot van fossiele brandstoffen.

Doelstellingen ‘Buffelen Voor Een Betere Toekomst.’

Eén van onze doelen is om een duurzaam landbouwtraject op te zetten. Hierbij worden op alternatieve manieren inkomsten gegenereerd en natuurvernietiging tegengegaan. Nog een belangrijk doel is het creëren van evenwicht tussen mens en natuur.

 

Het project bestaat uit:

Aanleg irrigatiesysteem

Uit een gebiedsinventarisatie blijkt dat er mogelijkheden zijn om irrigatiesystemen op berghellingen te plaatsen. Om irrigatie op hoger gelegen gebieden te realiseren, moeten er nieuwe bronnen geslagen worden. Dit zal tevens de kwaliteit van het drinkwater ten goede komen, dat op dit moment ondermaats is.

Gewassen verbouwen

Op het geïrrigeerde land moeten gewassen worden verbouwd die daar geschikt voor zijn en zo voor hogere opbrengsten kunnen zorgen.

Aanleg van plateaus

Daar waar mogelijk worden plateaus aangelegd die vruchtbaar worden gemaakt, en geschikt zijn om zo de productie binnen de landbouw te verhogen.

Coöperatievorming

Binnen dit onderdeel van het project leren we de bevolking coöperatief denken, werken en handelen. Dit moet leiden tot slimmere verbouwingsmogelijkheden en hogere verkoopprijzen.

Natuur

De aanleg van landbouwgronden en het optimale gebruik daarvan heeft tot gevolg dat verdere ontbossing niet meer noodzakelijk is.

Herbeplanten

Tijdens het project vindt er herbeplanting van de vernietigde gebieden plaats. Deze gebieden zullen worden beplant met inheemse boomsoorten.

Educatie

Educatie in alle bevolkingslagen vormt een rode draad in het project, zowel voor kinderen als volwassenen. Kinderen kunnen slechts tot hun veertiende naar school. Het niveau van scholing is laag en de dichtstbijzijnde mogelijkheid om verder te leren ligt op een afstand van minimaal twee uur rijden.

Op het gebied van educatie gaan we het volgende doen:

  • Educatie aanbieden op scholen over onderwerpen als ‘natuurbehoud’ en ‘leven in de natuur’. Het hoofdthema hierbij is de balans tussen mens en natuur. Hiervoor gaan we een lesprogramma ontwikkelen.
  • Voorlichting geven aan volwassenen over de gevolgen van natuurvernietiging en vervuiling. Het doel is om de inwoners bewuster te maken van hun leefomgeving.
  • De bouw van bibliotheken in het gebied realiseren. Deze zijn voornamelijk bestemd voor de jeugd. Een gedeelte van de boeken is gericht op educatie. De bibliotheken kunnen we ook gebruiken als ruimte voor extra lessen.
  • De mogelijkheid bieden om kinderen op latere leeftijd verder te laten leren.
  • Engelse les geven op de scholen in het gebied. Dit wordt gedaan door vrijwilligers.
  • De lokale bevolking opleiden tot betere landbouwers. We willen ze leren coöperatief te denken en werken.
  • Het opleiden van enkele leden van de lokale bevolking, die de capaciteit hebben om mensen in hun directe omgeving te trainen en te begeleiden. Met andere woorden: train de trainer.
  • Jongeren de mogelijkheid geven om ook in hun eigen leefgebied een toekomst te creëren.
  • Het opzetten van sportprogramma’s op scholen.

Actuele bijkomstigheid:

In oktober 2011 werd Thailand getroffen door de zwaarste overstromingen die daar in 65 jaar hadden plaatsgevonden. Hierbij vielen 800 dodelijke slachtoffers. Overstromingen als deze beginnen ook in Noord-Thailand. Zolang de natuurvernietiging daar geen halt wordt toegeroepen, zal wateroverlast een nog groter probleem kunnen worden.

Uitvoering:

In eerste instantie wordt het landbouwproject uitgevoerd met de inwoners van Mae Phaem Ophet rondom hun eigen dorp. Als de inwoners van andere dorpen de voordelen van het project zien, zullen zij ongetwijfeld ook bereid zijn mee te doen aan het project. Op dat moment gaan we het project met die andere dorpen doorzetten.

Tijdstip

De uitvoering van het project start in januari 2014.